Het goddelijk verlossingsplan - een spiritueel-christelijke visie

Er is één God, die de bron is van heel de geestelijke schepping. Want vóór de stoffelijke schepping was er een geestelijke, hemelse schepping.

Als eerste werd Christus uit Hem geboren en werd de rest van de geestenwereld geschapen. God toont Zich in Zijn geestelijke schepping door Zijn zoon Christus. Christus is daarmee de gestalte van de heilige Geest van God.

Alles bestaat binnen het bewustzijn van God, en de heilige Geest van God leeft in het bewustzijn van alle geesten. Allen beschikken over een vrije wil om God en elkaar in liefde te dienen. De grote eenheid van het oorspronkelijke Zijn, waar we allemaal deel van uitmaakten, wordt ook wel ‘het lichaam van Christus’ genoemd.

Onder de hoogmoedige invloed van Lucifer, de engel die in de hemelse hiërarchie onder Christus stond en die later Satan wordt genoemd, scheidde een deel van de geestenwereld zich af van de heilige Geest. Lucifer plaatste namelijk zijn eigen wil boven het Licht van God dat in hem scheen. Hij wilde zich boven Christus verheffen en sloot zijn bewustzijn af voor de heilige Geest. Hij trok een deel van de geestenwereld mee in zijn egoïstische illusie. Zij konden niet langer in de hemel blijven, maar kwamen door hun val in donkere sferen, waar Satan over deze misleide geesten heerste.

God stelde een plan op om deze misleide geesten de kans te geven weer terug te keren naar huis.

Als eerste schiep Hij een neutrale bewustzijnssfeer in de geestenwereld, waar de minder schuldigen beproefd konden worden. In de Bijbel vinden we deze fase (in enigszins verminkte vorm) omschreven in het paradijsverhaal. Daar konden zij een keuze maken tussen het vertrouwen op God en Zijn bezielende leiding in hun leven, of de weg van het zelf willen kennen, doen en ondervinden. Zij kozen opnieuw voor de scheiding van God omdat zij meer vertrouwden op hun eigen wil dan op God en kwamen daardoor volledig onder de macht van Satan.

Door de scheiding van de heilige Geest van God verdween het licht en de eenheid uit deze geesten. Zij werden onbewust van hun eigen bestaan en opgenomen in het collectieve bewustzijn van Satan.

Omdat God liefde is, stelde hij een tweede verlossingsplan op. Vanuit de donkere sferen in de geestenwereld kregen de afvalligen de kans omhoog gevoerd te worden. God schiep als onderdeel daarvan de stoffelijke wereld als herstellingsoord en plek van beproeving, waar de zielen weer herenigd en bewust konden worden.

Er was echter een probleem: Satan had nog steeds de volledige macht over de gevallen geesten en liet hen niet gaan.

Er moest een verlosser komen om de brug tussen het rijk van Lucifer en dat van God te slaan. De heilige Geest moest als Licht in de duisternis beschikbaar komen voor alle gevallen geesten. Die taak nam Christus als hoogste geest vrijwillig op zich. Door als mens alle aanvallen van Satan te doorstaan, te sterven aan het kruis en Satans onbeperkte macht af te nemen, konden alle geesten er weer voor kiezen terug te keren naar huis. Het licht van de heilige Geest kon vanaf dat moment weer in de harten van de gevallen geesten en mensen geboren worden en hen vrij maken.

Zij konden opnieuw worden geënt aan de levensboom en terugkeren in hun oorspronkelijke Zijnstoestand.

Door onze keuze voor God en het geloof in Zijn hulp zijn we verlost.

Uiteindelijk zullen allen weer ingelijfd kunnen zijn in het lichaam van Christus, de hemel, de grote eenheid waarin alles door God is geschapen.