De wijsheid van de engelen
Waarom is de mensheid eigenlijk ontstaan? Wat is het doel van het leven op aarde? Om te kunnen begrijpen waarom we op aarde geboren zijn, moeten we heel ver teruggaan in de tijd.
In feite bestond de tijd nog niet, omdat zelfs de stoffelijke kosmos er nog niet was. Het speelde zich af buiten de tijd zoals wij die kennen, nog voor de schepping van tijd en ruimte. Er was alleen een geestelijke wereld.
Je bent het vergeten, want het stoffelijk lichaam waarin je nu leeft, heeft de herinnering aan je leven in de geestelijke wereld versluierd.
Omdat onze menselijke wijsheid tekortschiet en we vanuit onszelf ook niet kunnen weten wat er voor de stoffelijke schepping was, zijn we aangewezen op wat de engelen ons daarover hebben verteld. 

De schepping van de geestelijke wereld
Ver voordat het stoffelijk heelal er was, was de geestelijke wereld er al. God liet het licht uit Zichzelf naar buiten stromen. Dit van God uitgaande licht wordt wel ‘de heilige Geest’ of 'het Christusbewustzijn' genoemd. De eerste en enige die rechtstreeks uit God is gevormd, is Christus.
Christus is de hoogste geest in de hemel en God heeft Hem alle macht gegeven. Hij is als enige de zuivere gestalte van de heilige Geest, het licht van God.
En na Christus werden andere geesten geschapen, waaronder Lucifer, ook een prachtig geestelijk wezen dat het licht van God in zich meedroeg.
En zo ontstond er een gemeenschap van geesten die allemaal goddelijk waren in die zin, dat zij het licht van God in zich meedroegen. Hun kern was een lichtvonk van God, de heilige Geest, de goddelijke liefde, die hen allen met elkaar verbond. Dat was hun ware identiteit.
Doordat zij allen met Christus verbonden waren, doorstroomde hen dezelfde Geestkracht.

 

De val van Lucifer
Lucifer, één van deze lichtdragers, wilde echter de plek van Christus innemen. Hij kwam door deze hoogmoedige gedachte in opstand en daarmee ten val. Hij plaatste zijn wil boven de wil van God en werkte de liefde tegen.
En als je je afzet tegen de liefde, dan plaats je jezelf er dus buiten. Vele geesten sleurde hij mee in zijn val. Sommigen verzetten zich willens en wetens tegen God en Christus, anderen werden verleid. De meesten van hen kwamen door onwetendheid ten val. Zij hadden zich door Lucifer laten misleiden. Ze hebben hiermee een grote vergissing begaan, hoewel ze niet kwaadwillend waren. Ze waren verdeeld en hadden zich wel achter zijn plannen geschaard, en zich dus met hem verbonden.

 

Het verlossingsplan
Omdat God liefde is, stelde Hij een plan op om alle gevallen geesten te redden. Zij zaten door hun val gevangen in de duistere sferen. God ontwierp het verlossingsplan om de geesten stapsgewijs vanuit de duistere sferen naar de aardse sfeer omhoog te voeren. De aardse sfeer is een onderdeel van de stoffelijke kosmos die dus ook in dienst staat van het goddelijk verlossingsplan. Dit plan is bedoeld om alle gevallen geesten terug te voeren naar de hemel.

 

De wet van oorzaak en gevolg
Doordat de geesten echter ooit voor Lucifer hadden gekozen, had hij hen in de macht. En ook al zouden zij hun misstap betreuren, dan zouden ze toch niet kunnen terugkeren in de hemel. Zo hebben de eeuwige wetten van God het bepaald en iedereen is aan die wetten onderworpen.
Eén van die wetten is die van oorzaak en gevolg. Iedere keuze heeft gevolgen, geen enkele uitgezonderd. Vaak overzien we niet de gevolgen van de keuzes die we maken.
De wet van oorzaak en gevolg is een wet waaraan God ook Zichzelf heeft onderworpen. En het gevolg van de val uit de hemel (miljarden engelen zijn door Lucifer verleid) was dat de gevallenen de gevolgen van hun eigen keuze moesten dragen; dat kon niet anders. Heel de stoffelijke schepping en al het lijden komen voort uit deze engelenval. En de toestand waarin zij terechtkwamen, is iets waar God met liefde op probeert in te werken door hen te redden en hen van binnenuit te genezen. Hij wil de heilige Geest opnieuw in hen geboren laten worden; dit was door de val van de engelen immers gedoofd.

 

De komst van Christus naar de aarde
Om de misleide en gevallen geesten en mensen te redden, is Christus als de mens Jezus op aarde geboren. Hij moest zich blootstellen aan de macht van Lucifer (die later Satan werd genoemd) door zich met het lot van de gevallen mensen te verbinden.

De eerste taak die Jezus op zich nam, was de verkondiging van de waarheid dat alle mensen van goddelijke herkomst zijn en een vonk van God in zich meedragen. Hij helpt ons dit vergeten bewustzijn weer te herinneren en doorbreekt daarmee de leugen van Satan.
Satan probeert ons het tegenovergestelde voor te houden: dat we waardeloos zijn, dat  God ons niet lief heeft en dat we door onze eigen inspanning Gods liefde zouden moeten verdienen. Van die leugen heeft Jezus ons verlost door ons de waarheid te vertellen, namelijk dat we Gods kinderen zijn en dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. Jezus wijst ons dus de weg van de liefde.

Op aarde moest Jezus alle aanvallen van Satan weerstaan. Doordat Satan het recht had over de gevallenen te heersen, moest hij ook het recht hebben Jezus op alle mogelijke manieren aan te vallen. Om dit te kunnen doen, vond Satan voldoende menselijke werktuigen die hij kon inzetten. Zo gebeurde het dat Jezus werd gemarteld en stierf aan een houten kruis. Maar Satan en zijn demonen vielen Hem ook rechtstreeks aan op een geestelijke manier. Dat deden ze door Hem de meest gruwelijke beelden te laten zien en op Hem in te praten, in de hoop dat Hij zijn taak zou opgeven.
Nadat Jezus gekruisigd was ging Hij de geestelijke wereld binnen om Satans onbeperkte rechten af te nemen. Dit is een geestelijke strijd geweest waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken. Hiermee was de overwinning van Jezus compleet en beperkte Hij de macht die Satan over de gevallenen had. Zij zouden voortaan vrij zijn om terug te keren in de hemel. Satan zou alleen nog macht hebben over de geesten en mensen die zijn macht zouden toelaten en weigeren Gods liefde te aanvaarden.

 

Het Licht van de heilige Geest
Door de overwinning op Satan ontstak Christus een nieuw licht in de gevallen mensheid, het licht van de heilige Geest. In het licht van deze Geest kan er geen zonde en schuld bestaan.
Hoewel de mens fouten zal blijven maken zolang hij mens is en ook niet volmaakt kan zijn, zorgt het licht van de heilige Geest er voor dat deze uitgewist zijn en blijven. Daarom bestaat er geen schuld in het licht van de Geest. De Geest is als het licht van de zon dat iedere schaduw verlicht. En zoals je weet lost de schaduw op in het zonlicht.
Daarom is iedereen van de last van zonde en schuld bevrijd als men dit grote geschenk van de heilige Geest met heel het hart aanneemt en daarin gelooft.

 

Geest en ziel
De geest is een vonk van God die door zijn energielichaam een uiterlijke gestalte krijgt. Want ook geesten hebben immers een uiterlijke gestalte. Zoals we op aarde een stoffelijk lichaam hebben, hebben de geesten een geestelijk lichaam. Dat energielichaam noemen we de ziel.
De geest is een goddelijke vonk van het vrije, persoonlijke bewustzijn, die overstemmend met de ziel licht uitstraalt. De wijze waarop de goddelijke vonk zich kan uitdrukken is dus afhankelijk van de toestand van de ziel. Is deze vrij, dan kan de goddelijke vonk zich vrij uitdrukken. Is deze gevangen, dan zal de goddelijke vonk zich slechts gedeeltelijk kunnen uitdrukken, hoewel die in feite volledig aanwezig is.
Door de val van de engelen en de binding met Satan heeft de energie van de ziel van Satan zich vermengd met die van de gevallenen.
Deze besmetting is eigenlijk niets anders dan de macht van Satan die zich uitdrukt in de ziel. Deze macht was onbeperkt en is door de correctie die Jezus aanbracht, beperkt geworden. Satan kan vanaf dat moment alleen nog maar op de ontvankelijkheid van de ziel inwerken en verder niet. Hij kan de ziel verleiden, maar niet tegen diens wil opnieuw aan zich binden.
Door deze bevrijding kan de goddelijke vonk weer volledig stralen. Er is een scheidsmuur weggenomen: de belemmerende factor van gevangenschap bestaat immers niet meer. Nu is de goddelijke vonk, eerst nog ingeperkt door de wil van Satan, weer één geworden met de heilige Geest, zoals een afzonderlijke druppel water weer één wordt met de oceaan.
Onze geest is als een gloeilamp. Uit zichzelf kan deze niets, maar eenmaal verbonden met de bron wordt de lamp een licht. Deze verbinding staat ons allen ter beschikking; wij hoeven alleen de schakelaar maar om te zetten. En dat doe je door te gaan geloven dat dit zo is.
Allen die willen terugkeren in de hemel en Gods liefde in zich willen toelaten, kunnen dat vanaf dat moment ook.
De val uit de hemel is de oorzaak van alle ellende die we om ons heen zien; het opnieuw verbonden raken met de heilige Geest en het ontwaken van Gods liefde in ons is het doel.
Door onze verbinding met Christus worden we weer één met Zijn Geest en dus met God.
Het gevolg van dat laatste zal ook zijn dat we na dit leven onze plek in de hemel weer kunnen innemen en daar eeuwig kunnen leven, zonder ellende, pijn, verdriet, angst, ziekte en dood. Dit inzicht verlost ons niet van het lijden en onze beperkingen op aarde, maar plaatst die wel in een andere context.

 

Stem je af op de heilige Geest
Als de geest overeenstemmend met de ziel licht uitstraalt, dan heeft de ziel invloed op de mate waarin de geest in iemands leven kan schijnen. Zijn er vertroebelingen in de ziel, dan wordt het licht geblokkeerd. Zijn die weggenomen, dan kan het licht vrij stralen. En dit heeft ook invloed op jouw ervaring van het geestelijk geluk.
De grootste belemmering die is weggenomen is de zonde van afvalligheid. Die zonde bestond eruit dat de geesten zich door Lucifer hebben laten misleiden.
Maar er kunnen ook kleinere belemmeringen zijn die het licht tegenhouden en om die te overwinnen moeten we onze ziel in harmonie brengen. Of liever gezegd: in harmonie laten brengen door de inwerking van de heilige Geest.
Want de ziel van iedere geest die op aarde geboren wordt, raakt altijd voor een deel besmeurd met de lage energie van Satan die in de stoffelijke kosmos tot uitdrukking komt. Om die reden kan geen mens helemaal zuiver zijn en dat hoeft gelukkig ook niet. De zon van de heilige Geest heft die schaduwen op. Deze goddelijke Geest neemt die beperkingen niet altijd weg, maar verlicht ze, zodat de duisternis in die beperking wijkt en de mens ondanks de aardse beperkingen toch verlost en vrij is.
Je hoeft dus niet krampachtig de perfectie na te jagen, maar mag vertrouwen op heilige Geest in je hart en je op die Geest afstemmen. Jij bent een licht en dat licht mag je laten zien aan de wereld. Verberg het niet, maar laat het vrij stromen. Een licht zijn is geen inspannende bezigheid. Je bént een licht en je hoeft er dit alleen maar vrij te laten zijn. Alles wat je daarin belemmert mag je opruimen of laten opruimen door God.

 

Het leven in een ander licht
Als je je eigen leven in de context van dit grote verlossingsplan plaatst, komt ook jouw leven in een ander licht te staan.
In vele opzichten kan het leven op aarde een tocht door de woestijn zijn. Maar je bent op weg naar het beloofde land. Je bent hier slechts op doorreis en komt allerlei uitdagingen tegen in je leven.
Het is aan jou hoe je met die uitdagingen zult omgaan en vooral hoe je er tegenaan zult kijken.

Het leven op aarde is geen doel op zich, maar dient een hoger doel, namelijk de terugkeer in de hoogste hemel. En jij bent hier niet alleen voor jezelf, maar ook om je medemensen te helpen deze tocht af te leggen.
God heeft een bedoeling met jouw leven dat perfect in Zijn plan past. Diep vanbinnen wil Hij je de weg wijzen. Hij heeft ook jou de talenten gegeven die jij nodig hebt om deze tocht af te leggen en te doen waartoe jij geroepen bent.
Je belangrijkste roeping is die van de liefde. De liefde geneest en vergeeft alles. De liefde geeft kracht en doet je stilstaan bij jezelf én de ander, want je mag zowel jezelf als de ander liefhebben. De liefde voor God en het evenwicht tussen die twee vatte Jezus samen met de woorden: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’
Laat dit het uitgangspunt van jouw leven worden en je zult merken dat er een ander geluk op je wacht dan je altijd gedacht hebt. Het is een geluk dat niet van deze wereld is.

 

Strijd op aarde
Betekent dit dat daarmee de strijd ten einde is? Nee. Het leven op aarde zal altijd gepaard gaan met hindernissen, met moeite, verdriet, tegenslagen en andere vormen van lijden. Dat hoort bij het leven op aarde en dat zullen we moeten accepteren.
Maar het inzicht dat dit niet opweegt tegen het grote geluk dat ons wacht in de hemel, kan ons nu al vreugde en geluk schenken. Door uit te zoomen kun je het aardse leven in een ander perspectief zien, in een ander licht.
De moeilijkheden die je te verdragen hebt, zijn tijdelijk en door je hier bewust van te zijn kun je al tijdens je aardse leven een glimp van dit licht en van dit hemelse geluk opvangen.
Verheug je en wees blij dat je in Christus bent, dat je door de heilige Geest één bent met Hem en Hem toebehoort, want niets of niemand kan je van deze positie beroven. Je naasten niet, omdat ze de macht niet hebben. Jouw menselijke onvolmaaktheid niet, omdat deze niet door God gezien wordt. Hij kijkt namelijk naar jouw kern, naar wie jij bent in Christus.
En Satan ook niet, omdat hem alle macht ontnomen is jou als gelovig mens vast te houden en je te weerhouden de hemel binnen te gaan.
Heel het goddelijk verlossingsplan heeft als doel jou het hoogste geluk te schenken, want God is liefde.

 

Zet de stap naar Christus
Jij hoeft dit alleen maar te geloven en hier bewust voor te kiezen door de heilige Geest uit te nodigen in je hart om je te verlichten. Heel het goddelijk verlossingsplan heeft als doel jou het hoogste geluk te schenken, want God is liefde. Geleid door God en Zijn liefde, ontfermen Gods trouw gebleven geesten zich over de mensheid. Zij zijn ‘de geesten der waarheid’ die ons de weg willen wijzen en werken onder andere op die manier mee aan het goddelijk verlossingsplan. Zij zijn degenen die de heilige Geest in ons willen doen ontwaken, doordat we ons hart hier voor openstellen. Zij zijn het die antwoord kunnen geven op de geestelijke vragen waarmee wij worstelen. En hun antwoorden wijzen ons steeds weer op de liefde. Want we kunnen alle kennis van de wereld bezitten, maar als we de liefde niet hebben, staan we met lege handen. God is liefde. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief en die liefde mogen wij ook aan onze naasten schenken. De liefde verlost en heelt, de liefde maakt ons vrij.